logoline

Log in

Examenvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 De aanvrager van een examen – theorie of praktijk – bij het CBR wordt

geacht voorafgaand aan de aanvraag kennis te hebben genomen van de

examenvoorwaarden, de huisregels en het sanctiereglement van het CBR.

1.2 De theorie- en praktijkexamens bij het CBR worden uitsluitend aangevraagd

via de door het CBR vastgestelde procedure.

1.3 Door of namens de examenkandidaat wordt het examengeld tijdig voldaan op

de daarvoor vastgestelde wijze. Als een examen niet doorgaat vanwege een

reden die het CBR niet kan worden toegerekend, wordt het examengeld niet

terugbetaald. De kandidaat betaalt dan opnieuw om een examen te kunnen

afleggen. Dit met uitzondering van gevallen die het CBR heeft aangegeven.

1.4 Het CBR neemt van iedere kandidaat slechts een aanvraag voor hetzelfde

examen tegelijk in behandeling.

1.5 Een kandidaat die al een geldig rijbewijs bezit, kan voor de categorieën waarvoor

dat rijbewijs geldig is niet opnieuw een theorie- en/of praktijkexamen afleggen,

behalve op grond van wettelijke bepalingen. Een kandidaat die al beschikt over

een voldoende theorie-examen uitslag en/of certificaat voor een categorie, kan

niet eerder opnieuw een theorie-examen afleggen voor die categorie dan drie

maanden voordat de geldigheidsduur van de voldoende uitslag is verstreken.

1.6 Een examen kan worden afgebroken en/of ongeldig worden verklaard als de

kandidaat bij het afleggen van dat examen in strijd handelt met de huisregels,

(een) gedraging(en) vertoont als bedoeld in het sanctiereglement en/ of de

aanwijzingen en verzoeken van CBR medewerkers niet opvolgt. Het CBR is niet

aansprakelijk voor kosten en/of schade die de kandidaat in voornoemd geval

moet maken, respectievelijk lijdt.

1.7 De kandidaat is op de hoogte van de eisen en voorwaarden ter verkrijging

van een rijbewijs. Als een gemeente of de Dienst Wegverkeer (RDW) na

een succesvol examen besluit geen rijbewijs af te geven, kan het CBR niet

verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten die de kandidaat of diens

opleider heeft gemaakt voor theorie-opleiding, rijopleiding of examens.

1.8 Als op enigerlei wijze onjuiste gegevens zijn verstrekt door of namens de

kandidaat, wordt er geen examenuitslag afgegeven en vindt er geen teruggave

van het examengeld plaats. Als dit pas blijkt na het afgeven van de examenuitslag,

wordt de uitslag alsnog ongeldig verklaard en vindt er geen teruggave van

examengeld plaats.

1 Algemeen

2 Theorie-examen

3 Praktijkexamen

4 Registratie

Voor meer informatie

Test Terms and Conditions

Examenvoorwaarden CBR - augustus 2013 -2

1.9 De plaats en het tijdstip voor een met het CBR afgesproken examen worden

zoveel mogelijk aangehouden. Bij een dringende aanleiding mogen het CBR en

de examinator een ander tijdstip of een andere plaats aanwijzen. In dat verband

door de kandidaat gemaakte kosten of schade komen niet in aanmerking voor

vergoeding.

1.10 Leden van de raad van toezicht, de directie en (examen)managers van het CBR

hebben de bevoegdheid een theorie- en/of praktijkexamen geheel of gedeeltelijk

bij te wonen. Dat geldt ook voor andere personen die daartoe gemachtigd zijn

door het CBR.

1.11 Examenkandidaten nemen de huisregels van het CBR in acht en volgen

aanwijzingen en verzoeken van medewerkers van het CBR op. Als een

examenkandidaat de huisregels schendt, een gedraging vertoont zoals

genoemd in het sanctiereglement en/of de aanwijzingen en verzoeken van

CBR medewerkers niet opvolgt, legt het CBR een sanctie op conform het

sanctiereglement. Afhankelijk van de aard van de overtreding van de genoemde

regels, kan het CBR een kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van het doen

van examen.

1.12 Het CBR doet aangifte van een vermoeden van of geconstateerde fraude, dan

wel enig ander strafbaar feit.

2. Theorie-examen

2.1 De kandidaat van een theorie-examen dient zich tijdig voor de aanvang van het

examen in het theorie-examencentrum te melden en te legitimeren met een

identiteitsbewijs dat voldoet aan de eisen van het CBR. De kandidaat die een

plaats heeft gereserveerd kan geen aanspraak meer maken op de reservering

indien hij zich niet uiterlijk vijf minuten voor aanvang van het examen in het

theorie-examencentrum heeft gemeld en gelegitimeerd. Zonder reservering

wordt niemand tot het examen toegelaten.

2.2 Behoudens in geval van uitdrukkelijk bij wet- en/regelgeving vastgelegde

uitzonderingsgevallen is voor toelating tot het examen vereist dat de kandidaat

is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

2.3 Het is kandidaten niet toegestaan in de examenruimte gebruik te maken

van in werking zijnde GSM-apparatuur, zend- en/of ontvangstapparatuur

of opname- en/of registratieapparatuur. Uitsluiting van het examen volgt

overeenkomstig het sanctiereglement indien hiermee in strijd wordt gehandeld.

2.4 De geldigheidsduur van een voldoende theorie-examens bedraagt anderhalf jaar

te rekenen vanaf de datum waarop dit is behaald.

1 Algemeen

2 Theorie-examen

3 Praktijkexamen

4 Registratie

Voor meer informatie

Test Terms and Conditions

Examenvoorwaarden CBR - augustus 2013 -3

3. Praktijkexamen

3.1 Voordat een praktijkexamen kan plaatsvinden, dient te zijn vastgesteld dat de

kandidaat voldoet aan de lichamelijke en geestelijke geschiktheidseisen die

behoren bij de desbetreffende rijbewijscategorie.

3.2 Om een praktijkexamen te kunnen afleggen, meldt de kandidaat zich op de met

het CBR afgesproken tijd en plaats bij de examinator. Als de examinator dan nog

geen examen kan afnemen, wacht de kandidaat en meldt zich opnieuw zodra de

examinator beschikbaar is. Om tot het examen toegelaten te kunnen worden,

legitimeert de kandidaat zich met een identiteitsbewijs dat voldoet aan de eisen

van het CBR.

3.3 Voor aanvang van het praktijkexamen overlegt de kandidaat het oproepformulier,

waarop staat vermeld dat hij kennis heeft genomen van de examenvoorwaarden,

de huisregels en het sanctiereglement, aan de examinator. De kandidaat

ondertekent dit formulier in het bijzijn van de examinator.

3.4 Voor toelating tot het prakijkexamen geldt dat de kandidaat niet op enige wijze

het besturen van motorrijtuigen mag zijn ontzegd. Een voor een praktijkexamen

vereist rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en evenmin zijn ingenomen krachtens

de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

3.5 Als de kandidaat tijdens het praktijkexamen een motorrijtuig al dan niet onder

toezicht bestuurt, dient hij te voldoen aan alle voorwaarden die krachtens de

Wegenverkeerswet 1994, de Regeling voertuigen, het Reglement rijbewijzen, het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of andere van belang zijnde

wettelijke bepalingen worden gesteld aan het besturen van motorrijtuigen.

3.6 Bij het praktijkexamen beschikt de kandidaat over een motorrijtuig c.q.

samenstel van een trekkend voertuig en aanhangwagen of oplegger van de

desbetreffende rijbewijscategorie. De kandidaat en de eigenaar/houder van

het motorrijtuig c.q. het samenstel staan ervoor in dat het motorrijtuig c.q. het

samenstel technisch in een goede staat verkeert en voldoet aan de hiervoor

geldende wettelijke eisen. Ook voldoet het motorrijtuig c.q. het samenstel aan

de nadere eisen van het CBR. De examinator kan – zonder dat het CBR enige

kosten of schade aan de kandidaat dient te vergoeden – afzien van het afnemen

van een examen als het desbetreffende motorrijtuig c.q. samenstel niet aan de

gestelde eisen voldoet. Het afnemen van een examen met een motorrijtuig c.q.

samenstel houdt geen aanvaarding door het CBR en de examinator in van enige

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens een

examen.

3.7 Op het motorrijtuig c.q. samenstel van een trekkend voertuig en aanhangwagen

dient de naam van de opleider naar het uitsluitende oordeel van het CBR te

domineren ten opzichte van eventuele andere uitingen die op het voertuig zijn

aangebracht. De examinator kan afzien – zonder dat het CBR enige kosten of

schade aan de kandidaat dient te vergoeden – van het afnemen van een examen

als hieraan niet wordt voldaan.

1 Algemeen

2 Theorie-examen

3 Praktijkexamen

4 Registratie

Voor meer informatie

Test Terms and Conditions

Examenvoorwaarden CBR - augustus 2013 -4

4. Registratie

4.1 Na het slagen voor een praktijkexamen wordt de uitslag elektronisch

geregistreerd als Verklaring van rijvaardigheid in het rijbewijzenregister van

de Dienst Wegverkeer. Deze verklaring blijft tot drie jaar na registratie geldig.

4.2 Na een positieve beoordeling van de rijgeschiktheid wordt de Verklaring van

geschiktheid elektronisch geregistreerd in het rijbewijzenregister van de Dienst

Wegverkeer. Deze Verklaring blijft tot één jaar na registratie geldig.

4.3 Als in de elektronische overdracht van de Verklaring van rijvaardigheid en/

of de Verklaring van geschiktheid naar het rijbewijzenregister van de Dienst

Wegverkeer vertraging ontstaat, is het CBR niet aansprakelijk voor kosten

of schade die de betrokkene als gevolg van deze vertraging moet maken,

respectievelijk lijdt.

corp • 010 • 0813

Voor meer informatie:

CBR

Postbus 5301

2280 HH Rijswijk

Tel 0900 0210

www.cbr.nl

1 Algemeen

2 Theorie-examen

3 Praktijkexamen

4 Registratie

Voor meer informatie

Test Terms and Conditions

Test Terms and Conditions CBR - augustus 2013 -1

Test Terms and Conditions

1. General

1.1 The test applicant, for either a driving theory test or a practical driving test, is

expected to have read and understood the terms and conditions, the house

rules and the sanction guidelines of the CBR before applying.

1.2 The CBR driving theory tests and the CBR practical driving tests can only be

applied for by following the procedure as determined by the CBR.

1.3 The test fee must be paid on time by or on behalf of the candidate in accordance

with the payment regulations. If a test does not take place due to circumstances

for which the CBR cannot be held responsible, then the test fee will not be

refunded. The candidate must pay again to take the test. Exceptions can be

made under certain circumstances as determined by the CBR.

1.4 The CBR only accepts one application at a time per candidate for the same test.

1.5 If a candidate already has a valid driving licence, then the driving theory test

or practical driving test cannot be taken again for the categories for which the

driving licence is valid, except on grounds pursuant to statutory provisions. A

candidate in possession of a satisfactory theory test result and/or certificate for

a category cannot take the theory test for the same category again until three

months before the expiration of the satisfactory result.

1.6 A test can be stopped and/or declared invalid if the candidate acts in violation

of the house rules, behaves as mentioned in the sanction guidelines and/or

does not follow instructions or requests made by CBR employees. The CBR is

not liable for any subsequent costs made by and/or damages suffered by the

candidate.

1.7 The candidate has read and understands the terms and conditions for obtaining

a driving licence. If the local authority or the Ministry of Transport/Department

of Road Transport decides not to issue the driving licence after a successful test,

then the CBR cannot be held responsible for the costs made by the candidate or

the driving school for the driving lessons and the tests.

1.8 If the applicant provided inaccurate details when applying for the test, then the

test results will not be given and there will be no refund of the test fee. Should

the inaccurate details be discovered after the test results were given, then the

test results will still be declared invalid and there will be no refund of the test

fee.

1 General

2 Driving Theory Test

3 Practical Driving Test

4 Registration

For more information

Test Terms and Conditions CBR - augustus 2013 -2

1.9 The CBR will do its utmost to keep to the scheduled time and location of the

test. In some urgent cases, the CBR and the examiner may determine a different

time or location. The costs and/or damages are not eligible for reimbursement.

1.10 Members of the Supervisory Board, the management and the driving test

managers of the CBR have the authority to attend or partially attend a driving

theory test and/or a practical driving test. This also applies to other persons

who have been authorized to do so by the CBR.

1.11 Candidates must abide the CBR house rules and follow instructions and

requests made by CBR employees. If a candidate violates the house rules,

behaves as mentioned in the sanction guidelines and/or does not follow the

instructions or requests made by CBR employees, then the CBR will penalize

according to the sanction guidelines. Depending on the nature of the violation,

the CBR can disqualify the candidate from taking the test for a certain period of

time.

1.12 The CBR will report suspected or confirmed fraud or any other offence.

2 Driving Theory Test

2.1 In order to take the test, the candidate must report to the theory test centre in

plenty of time before the test starts and must prove his/her identity with an ID

that is accepted by the CBR. If a candidate with a booking has not reported and

proven ID in the theory test centre at least five minutes before the test starts,

then he/she can no longer claim the booking. There is no admittance to the test

without a booking.

2.2 The results of the theory test will only be announced after it has been confirmed

that the candidate is officially registered in the administration of the local

authorities, save in exceptional cases which have been explicitly documented by

law and/or regulations.

2.3 Candidates are not allowed to use mobile devices, transmitting and/or receiving

equipment or recording equipment in the test room. The penalty will be

exclusion from the test in accordance with the sanction guidelines.

2.4 A satisfactory theory test result is valid for one and a half years as of the date of

passing the test.

1 General

2 Driving Theory Test

3 Practical Driving Test

4 Registration

For more information

Test Terms and Conditions CBR - augustus 2013 -3

3. Practical Driving Test

3.1 It must be determined that the candidate meets the physical and mental

requirements needed for the relevant driving licence category before the

practical driving test takes place.

3.2 In order to take the test, the candidate must report to the examiner at the time

and location scheduled with the CBR. If the examiner is not able to conduct the

test at that moment, the candidate should wait and report again as soon as the

examiner is available. In order to be admitted to the test, the candidate must

prove his/her identity with an ID that is accepted by the CBR.

3.3 Before the test starts, the candidate must give the examiner the driving test

appointment form which states that the candidate has read and understands

the test terms and conditions, the house rules and the sanction guidelines. The

candidate must sign this form in the presence of the examiner.

3.4 The candidate cannot take the test if the candidate has been disqualified from

driving a motor vehicle. Furthermore, the candidate cannot take the test if

the driving licence which is compulsory for the practical driving test has been

suspended or revoked under the law on administrative enforcement of traffic

regulations.

3.5 If a candidate drives a motor vehicle during a practical driving test, with or

without supervision, then he must comply with all conditions set by the 1994

Road Traffic Act, regulation on motor vehicles, regulation on driving licences,

1990 Traffic Rules and Signs Regulations and other statutory regulations of

importance with regard to driving a motor vehicle.

3.6 The candidate must have disposal of a motor vehicle or the combination

of a motor vehicle and a trailer for the relevant driving licence category. The

candidate and the owner or keeper of the motor vehicle or the combination,

are responsible for the technical state of the vehicle which must meet the

legal requirements. Furthermore, the motor vehicle or the combination must

comply with any further standards set by the CBR. The examiner can decide not

to conduct the test if the motor vehicle or the combination does not meet the

necessary requirements. The CBR is not liable for any costs and/or damages

resulting from this decision. The CBR and the examiner are not responsible

or liable for any damages which occurred during a test with a motor vehicle or

combination of a motor vehicle and trailer.

3.7 The name of the driving school should dominate any other possible emblems

on the motor vehicle or combination of a motor vehicle and trailer. This is to

be solely determined by the examiner. The examiner can decide not to conduct

the test if the motor vehicle or the combination does not meet the necessary

requirements. The CBR is not liable for any costs and/or damages resulting

from this decision.

1 General

2 Driving Theory Test

3 Practical Driving Test

4 Registration

For more information

Test Terms and Conditions CBR - augustus 2013 -4

4. Registration

4.1 After passing the practical driving test, the results are electronically registered as

a driving competence certificate in the driving licence register of the Ministry of

Transport/Department of Road Transport. This certificate is valid for three years

after registration.

4.2 After a positive determination of the fitness to drive, the fitness certificate

is electronically registered in the driving licence register of the Ministry of

Transport/Department of Road Transport. This certificate is valid for one year

after registration.

4.3 If any delay should occur in the electronic transfer of the driving competence

certificate and/or the fitness certificate to the driving licence register of the

Ministry of Transport/Department of Road Transport, then the CBR is not liable

for any costs and/or damages caused by this delay.

corp • 011 • 0813

For more information:

CBR

Postbus 5301

2280 HH Rijswijk

Tel 0900 0210

www.cbr.nl

Banner 468 x 60 px